Radio Jasna Góra

Słuchaj nas on-line Sygnał: 320kbps, 44kHz, Stereo

Patronaty

Patronaty

Ogólne informacje o współpracy z Radiem Jasna Góra

Radio Jansa Góra chętnie obejmuje patronatem medialnym różnorodne inicjatywy z zakresu religii, kultury, sztuki, sportu oraz inne. Radio Jasna Góra nie obejmuje patronatem imprez i wydarzeń których treści stoją w sprzeczności z Nauczycielskim Urzędem Kościoła lub apostolską misją Radia. Będąc nadawcą społecznym nie obejmujemy patronatem medialnym także wydarzeń na które wstęp jest płatny. O przyznaniu patronatu medialnego oraz o jego zakresie decyduje Dyrektor Radia Jasna Góra.

Aby uzyskać należy wysłać podanie z krótkim opisem wydarzenia, datą i miejscem oraz telefonem kontaktowym do organizatora na adres:

Radio Jasna Góra - Patronaty
Ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
lub mailowo: patronat@radiojasnagora.pl 

Informacje o wydarzeniach nad którymi Radio Jasna Góra roztacza patronat medialny emitowane będą na antenie Radia Jasna Góra według ustaleń z Wnioskodawcą oraz publikowane będą na stronie: www.radiojasnagora.pl oraz Facebookowym profilu Radia www.facebook.com/radiojasnagora.

Zobowiązania patronackie ze strony Radia nie obejmują obecności reporterów Radia Jasna Góra podczas wydarzenia ani publikacji relacji z wydarzenia, które się odbyły.

Istnieje możliwość nagrania w studio Radia Jasna Góra rozmowy informującej o wydarzeniu i przygotowanie komunikatu promującego wydarzenie, które mogą zostać udostępnione Wnioskodawcy. Ewentualne terminy nagrań należy ustalać mailowo (patronat@radiojasnagora.pl) lub telefonicznie 343777509 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.00).

Szczegółowe warunki współpracy z Radiem Jasna Góra

I Rozpatrywanie wniosków o patronat / odpowiedzi na wnioski

 1. O przyznaniu patronatu medialnego Radia Jasna Góra oraz o jego zakresie decyduje Dyrektor Radia Jasna Góra.
 2. Odpowiedź pozytywna lub odmowna na prośbę o patronat Radia Jasna Góra przesłana zostanie Wnioskującemu do tygodnia od złożenia prośby, drogą mailową na adres wskazany w prośbie.

 

II. Zobowiązania wynikające z przyznania patronatu Radia Jasna Góra

Wnioskujący:

 1. zamieści na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia logotyp Radia Jasna Góra z informacją o patronacie medialnym (plik do pobrania z www.radiojasnagora.pl);
 2. prześle do akceptacji na adres patronat@radiojasnagora.pl materiały zawierające logotyp Radia Jasna Góra w terminie umożliwiającym dokonanie korekt;
 3. odbierze z siedziby Radia Jasna Góra (ul. Kordeckiego2, 42-225 Częstochowa) ustalone materiały promocyjne;
 4. wyeksponuje w czasie wydarzenia objętego patronatem ustalone materiały promocyjne Radia Jasna Góra (roll-up, banner, flaga, tablica, itp.);
 5. do 3 dni po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia prześle drogą mailową zdjęcia dokumentujące wykorzystanie materiałów promocyjnych;
 6. zwróci do 7 dni po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia do siedziby Radia Jasna Góra materiały promocyjne;
 7. pokryje koszty w przypadku zniszczenia lub zgubienia materiałów promocyjnych Radia Jasna Góra;

 

Radio Jasna Góra:

 1. wyrazi zgodę na użycie logotypu Radia Jasna Góra na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu oraz na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych dotyczących wydarzenia;
 2. przeprowadzi i wyemituje na antenie Radia Jasna Góra rozmowę z organizatorem, informującą o wydarzeniu;
 3. umożliwi nagranie komunikatu zapraszającego do uczestniczenia w wydarzeniu, który będzie emitowany w czasie uzgodnionym z Wnioskodawcą;
 4. zamieści na stronie www.radiojasnagora.pl oraz Facebookowym profilu Radia www.facebook.com/radiojasnagora informację o wydarzeniu na podstawie materiałów nadesłanych przez Wnioskującego (Radio Jasna Góra zastrzega sobie możliwość redagowania i skracania nadesłanych materiałów). Informacja zostanie zamieszczona w ciągu 3 dni roboczych od ich nadesłania, przy czym materiały muszą być zgodne ze specyfikacją opisaną w punkcie III.

III. Specyfikacja materiałów do publikacji w serwisie internetowym Radia Jasna Góra

Materiały do wydarzenia objętego patronatem przez Radio Jasna Góra proszę nadsyłać na adres: patronat@radiojasnagora.pl najpóźniej tydzień przed planowanym wydarzeniem. Informacja pojawi się na stronach Radia Jasna Góra w dziale „Patronaty” w ciągu tygodnia od ich otrzymania. W celu aktualizacji danych dotyczących wydarzenia, należy przesłać na  patronat@radiojasnagora.pl wiadomość e- mail zatytułowaną: „Aktualizacja: data i nazwa”.

 1. Informacje zawarte
  - tytuł wydarzenia
  - datę jego rozpoczęcia i zakończenia
  - miejsce
  - krótki opis (idea wydarzenia)
  - gotowy plakat lub logo organizatora w formacie jpg, jpeg, png,
  - rozmiar wyłącznie  szer (ilość pixeli)

 2. Specyfikacja plików tekstowych z informacją o wydarzeniu.
  - w treści powinien znajdować się krótki opis wydarzenia przeznaczony do publikacji na stronach internetowych, zawierający: tytuł wydarzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia, miejsce oraz informacja o stronach www i profilach w mediach społecznościowych;
  - materiały informacyjne proszę przesyłać w pliku tekstowym, w jednym ze wskazanych formatów:  *.doc , *.docx, *.odt.
  - w pliku tekstowym nie mogą znajdować się zaimportowane pliki graficzne (zdjęcia, plakaty, logotypy, itp.).

 3. Specyfikacja plików graficznych, uzupełniających informację o wydarzeniu.
  - materiały graficzne prosimy przesyłać w formacie *.jpg, *.jpeg, *.png;
  - rozmiar pliku graficznego nie może przekraczać 1 MB 

           

Radio Jasna Góra zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo lub osób trzecich. Wnioskujący o patronat upoważnia Radio Jasna Góra do podejmowania decyzji w kwestii sposobu publikowania udostępnionych materiałów oraz udziela Radiu Jasna Góra licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do przesłanych materiałów (notki, zdjęcia, materiały graficzne) w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z objętego patronatu (pola eksploatacji zgodnie z art. 50 pkt 1 do 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), z zastrzeżeniem, że materiały te mogą zostać wykorzystane wyłączenie w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia objętego patronatem. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za komunikację Radia opartą o przekazane materiały oraz zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Radia Jasna Góra przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Wnioskującego materiałów, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań oraz, że wstąpi do sprawy w charakterze interwenienta .

Radio Jasna Góra zastrzega sobie prawo do podawania nazwy Organizatora wydarzenia lub adresu jego serwisu www w swoich, ofertach, stronach i innych materiałach promocyjnych oraz w publikowanych listach referencyjnych.